حمل و نقل زمینی

حمل زمینی در مسیر های بین المللی توسط کامیونهای چادری به دو صورت خرده بار یا گروپاژ ( LCL ) و یا بصورت کامیون در بست ( FCL ) صورت می گیرد .
طول کامیونهای چادری 13/60 متر و عرض و ارتفاع تقریبی آن 2/50 متر می باشد . حجم قابل بارگیری حدود 85 متر مکعب و تا وزن 20 تن مجاز می باشد .
حمل زمینی بیشتر در مسیر های مقاصد کشور های همسایه و یا مسیرهای اروپایی از طریق مرز خروجی بازرگان و کشور ترکیه صورت می گیرد که مدت زمان حمل محمولات از تهران به مقاصد اروپایی حدود 10 الی 15 روز بطور معمول در نظر گرفته می شود .